پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شرح ماهیت وجودی تحلیل سیستمها  و مديريت انرژي

1- واحد تحلیل سیستمها :جهت پیاده سازی سیستم های مدیریتی شامل کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی و انرژی و همچنین سیستم های سرآمدی گاز و تعالی سازمانی و همچنین یکپارجه سازی مستندات سازمان ایجاد گردیده است.

2- واحدGIS  : جهت درج اطلاعات مکانی تمامی تجهیزات و خطوط لوله و دسترسی سریع به اطلاعات پایه و صرفه جویی در هزینه ها و جلوگیری از ترددهای نا خواسته بوجود آمده است ( شامل حدود 150 اطلاعات می باشد)

3- واحد انرژی : به منظور کنترل مصارف انرژی و استفاده از تجهیزات با مصرف کمتر و پیاده سازی سیستم های انرژی، این واحد مشغول به انجام وظیفه می باشد


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0