پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اهم وظایف واحد HSE

1-مسئولیت نظارت بر حسن اجرا وحصول اطمینان از رعایت کلیه ضوابط ، مقررات ، آئین نامه ها.

2- مسئولیت تهیه خط مشی زیست محیطی، بهداشت و ایمنی.

3-مسئولیت برنامه ریزی، سرپرستی و نظارت برحسن انجام فعالیتهای واحدهای زیر مجموعه در خصوص مسائل HSE

4- برنامه ریزی و اولویت بندی برنامه های عملیاتی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مورد نظر مطابق با آئین نامه، مقررات و دستورالعمل HSE

5- بررسی و تحلیل وضعیت موجود مدیریت HSE در سطح شرکت در جهت استقرار و بهبود سیستم HSE.

6- ایجاد ارتباط موثر و مناسب و گردش صحیح اطلاعات HSE بین بخشهای مختلف در خصوص فعالیتها و عملکرد زیست محیطی، بهداشتی و ایمنی .

7- مسئولیت اخذ نظرات و پاسخگوئی به کارکنان در ارتباط با مسائل زیست محیطی، بهداشتی و ایمنی.

8-ایجاد ارتباط موثر با پیمانکاران در ارتباط با مسائل زیست محیطی، بهداشتی و ایمنی.

9- مسئولیت کنترل جنبه های بارز زیست محیطی و مخاطرات بهداشتی و ایمنی بمنظور برآورده نمودن الزامات سیستم HSE .

10-نظارت بر شناسایی و ارزیابی ریسکها و تاثیر بدست آمده از عوامل مخاطره آمیز.

11- شرکت در جلسات، سمینارها و دوره های آموزشی تخصصی مرتبط.

12مسئولیت پیگیری برنامه های آموزشی در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست.

13- مسئولیت پیاده سازی سیستم ثبت، نگهداری و تجزیه و تحلیل آمار حوادث مرتبط با HSE.

14-برنامه ریزی جهت انجام بازرسی های ادواری و ممیزی HSE و نظارت برانجام آن.


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0