چهارشنبه, 19 مرداد 1401
مشخصات عمومی
خرید تیوب بندل مبدل حرارتی تاسیسات ذخیره سازی سراجه
87680495
مناقصه یک مرحله ای
امور پیمانها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/05/01
1401/05/05
1401/05/24
1401/05/31
1401/06/15
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0