چهارشنبه, 19 مرداد 1401
مشخصات عمومی
تعميرات خط لوله "16 پارچين- فيروزكوه حدفاصل كيلومتر 0 تا 124
87680494
مناقصه یک مرحله ای
امور پیمانها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/04/18
1401/04/25
1401/05/12
1401/05/24
1401/05/31
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0