چهارشنبه, 19 مرداد 1401
مشخصات عمومی
تعمیر سرجوشهای خط لوله 36 اینچ سوم تهران حدفاصل کیلومتر صفر تا
87680493
مناقصه یک مرحله ای
امور پیمانها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/04/11
1401/04/18
1401/05/08
1401/05/12
1401/05/31
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0