چهارشنبه, 19 مرداد 1401
مشخصات عمومی
خرید شیر پلاگ 16 و 20 اینچ کلاس 600
87680492
مناقصه یک مرحله ای
امور پیمانها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/04/04
1401/04/11
1401/05/01
1401/05/09
1401/05/31
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0