چهارشنبه, 19 مرداد 1401
مشخصات عمومی
تعمیرات خط 56 اینچ سوم سراسری حدفاصل کیلومتر 1040 الی 1116 محدوده قزوین – لوشان
87680491
مناقصه یک مرحله ای
امور پیمانها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/04/04
1401/04/11
1401/04/30
1401/05/09
1401/06/31
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0