چهارشنبه, 19 مرداد 1401
مشخصات عمومی
تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم آژیر اعلام شرایط اضطراری خطر در تاسیسات ساوه و تاسیسات ری
87680487
مناقصه یک مرحله ای
امور پیمانها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/03/17
1401/03/24
1401/04/09
1401/04/20
1401/05/31
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0