چهارشنبه, 19 مرداد 1401
مشخصات عمومی
انجام تعمیرات خط لوله انتقال گاز 56 اینچ سوم سراسری در محدوده کیلومتر 927 تا 1042 بصورت پراکنده برای تعداد 161 شاخه لوله
87680486
مناقصه یک مرحله ای
امور پیمانها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/03/17
1401/03/24
1401/04/09
1401/04/20
1401/05/31
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0