دوشنبه, 30 فروردين 1400
مشخصات عمومی
تعمیرات خط لوله 56 اینچ سوم سراسری حدفاصل کیلومتر 500+906 تا کیلومتر 500+926 بصورت پراکنده به تعداد 580 شاخه لوله
87680371
مناقصه یک مرحله ای
امور پیمانها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1399/12/27
1400/01/16
1400/02/04
1400/02/05
1400/01/17
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0