دوشنبه, 30 فروردين 1400
مشخصات عمومی
احداث ایستگاه حفاظت کاتدی جدید در کیلومتر 20+240 خط لوله "10 شهر شال
87680369
مناقصه یک مرحله ای
امور پیمانها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1399/12/20
1399/12/26
1400/01/22
1400/01/30
1400/02/30
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0