دوشنبه, 30 فروردين 1400
مشخصات عمومی
تعمیر سرجوشهای خط لوله "48 صادرات حدفاصل کیلومتر صفر تا 22
87680370
مناقصه یک مرحله ای
امور پیمانها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1399/12/20
1399/12/26
1400/01/15
1400/01/30
1400/02/29
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0