دوشنبه, 30 فروردين 1400
مشخصات عمومی
آماده سازی اقلام مکانیکی تاسیسات تقویت فشار ساوه و خرمدره جهت بازرسی فنی
87680366
مناقصه یک مرحله ای
امور پیمانها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1399/12/05
1399/12/12
1399/12/23
1399/12/24
1400/01/11
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0