دوشنبه, 30 فروردين 1400
مشخصات عمومی
احداث خط هوایی 20 کیلوولت اختصاصی ایستگاه حفاظت از زنگ کیلومتر 60 خط لوله اول و سوم تهران
87680364
مناقصه دو مرحله ای
امور پیمانها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1399/08/28
1399/09/05
1399/09/25
1399/10/03
1399/11/22
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0