دوشنبه, 30 فروردين 1400
مشخصات عمومی
انجام بازرسی فنی و کنترل خوردگی و برق واحدهای عملیاتی تاسیسات پالایشگاهی و ذخیره سازی سراجه
87680362
مناقصه یک مرحله ای
امور پیمانها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1399/08/17
1399/08/24
1399/09/08
1399/09/10
1399/10/30
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0